понеділок, 5 лютого 2018 р.

Протокол №2 засідання творчої групи "Обдарованість"

Доповідь вчителя Корнило Л.С. «Розвиток та корекція усного та письмового мовлення на уроках української мови у дітей з особливими потребами».

Доповідь Голинського Г.А. на тему "Забезпечення техніки безпеки та шляхи зменшення навантаження на уроках фізичного виховання"

Вплив фізичних вправ на педагогічні результати опосередкований фізіо­логічними і біологічними механізмами. Інакше, навантаження е причиною тих адаптаційних змін в організмі, від характеру і величини яких залежить результат. За Л. Ухтомським, малі навантаження збуджують організм, середні —за­кріплюють досягнутий рівень його функціонування, великі — підвищують функціональні можливості організму, надмірні — пригнічують їх. Отже, за величиною фізичні навантаження можна поділити на активізуючі, закріплюючі, розвиваючі й такі, що пригнічують розвиток.

Корекційно-розвивальне заняття з математики у 4 класі. вчитель Козир К.П.

Урок позакласного читання з української літератури для учнів 5 класу «Казка житиме, поки є діти» ( За творами В.О. Сухомлинського). Вчитель: Калініченко В.О.


Мета: ознайомити п’ятикласників із життєвим і творчим шляхом В.О. Сухомлинського;
формувати вміння працювати з жанром літературної казки, висловлювати власну думку про прочитане;
розвивати уяву, фантазію, пам'ять, зв’язне мовлення, творче мислення ;
виховувати інтерес до казок В.Сухомлинського, любов до природи, Батьківщини, естетичні почуття.
Обладнання: презентація про В. О. Сухомлинського, його твори, осінні етюди, книги письменника, дерево очікування, паперові листочки.
Тип уроку: засвоєння нових знаньКонспект уроку на тему "Невичерпна сила дуба допомагає дітям пізнавати світ природи"

План роботи творчої групи вчителів початкових класів 2017-2018 н.р.

Протокол №3 позапланового засідання МО вчителів природничо-математичних дисциплін

Протокол № 2 засідання методичного об'єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

Протокол №1 засідання МО вчителів природничо-математичних дисциплін

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу 2017-2018н.р.

четвер, 1 лютого 2018 р.

Доповідь Лебідь А.А. на тему «Психолого – педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу»


Обдаровані діти мають значно більше спільного з іншими людьми, ніж своєрідності. Коли ми, батьки, вчителі або однолітки, вихоплюємо ці їхні відмінні ознаки і починаємо ставитися до обдарованих дітей лише як до носіїв цих ознак, ми вчиняємо щодо них жахливу несправедливість. 
З досвіду Вальдорфської школи. 

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – становлення і розвиток самодостатньої особистості, готової до самореалізації виявлених обдарувань у сучасному соціумі, яка вміє ставити і вирішувати нові завдання в різних видах діяльності. Тому проблема обдарованості є найактуальнішою в освіті.

Протокол №1 засідання творчої групи «Обдарованість»


Протокол №1

засідання творчої групи «Обдарованість»


від 12.09.2017р.

Присутні: всі члени МО

Голова ТГ: Носенко Н.К.

Секретар: Лебідь О.А.

Порядок денний:

Тема: Розвиток творчих здібностей та обдарованості школярів.

1.Обговорення і затвердження плану роботи групи на 2017-2018 н.р.

Визначення основних напрямків роботи.

2. Корегування банку даних обдарованих учнів.

3. Здійснення моніторингу здібностей учнів з метою визначення напрямів перспективного й найближчого розвитку дітей. Поповнення банку даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованої молоді.

Рекомендації психолога щодо роботи з обдарованими дітьмиПроблеми у взаєминах між педагогами та обдарованою молоддю випливають, здебільшого з того, що своїми репліками, питаннями, зауваженнями, відповідями вона нерідко ставить учителя в кут - останній може не розуміти й не знати того, про що говорить дитина. педагоги невпевнені в собі, з негативною Я-концепцією найважче витримують це, відтак свідомо і несвідомо прагнуть захиститись: дошкульно зачіпають, агресивно "ставлять на місце", "зрізують", саркастично висміюють вихованця. недостатня емоційна сталість та стабільність сприймаються виключно як невихованість дитини. У свою чергу, педагогам варто керуватись рекомендаціями, що створюють сприятливі умови для реалізації наведених творчо-конформістських прийомів роботи з розумово обдарованими дітьми.

Впровадження інноваційних здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичного виховання

Головним завданням школи є створення умов для гармонійного розвитку особистості і надання можливостей до самореалізації в майбутньому житті. Запорукою успіху кожної дитини є не тільки відсутність хвороб і недоліків, а й стан цілковитого духовного, фізичного, психологічного і соціального благополуччя.

Нині проблема оздоровчої спрямованості фізичного виховання є найактуальнішою. На мій погляд, оздоровча спрямованість фізичного виховання у навчальних закладах, інтеграція змісту навчального предмету «Фізична культура» в інші освітні галузі у поєднанні з використанням інноваційних технологій і нових нестандартних підходів до навчання і виховання дають змогу досягти очікуваного результату – сформувати гармонійно розвинуту конкурентно спроможну особистість, здатну до самореалізації.

Список членів МО здоров'язберігаючих технологій та предметів естетичного циклу

Вивчення методичних рекомендацій, щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів з художньо – естетичного циклуХудожньо-естетичний цикл

Предмети художньо-естетичного циклу в школі спрямовані на розвиток емоційно-

почуттєвої сфери учнів, формування їх художньо-образного, асоціативного, критичного мислення; створення сприятливих умов для продукування креативних ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні. Водночас, через образний зміст творів мистецтва, відкриваються широкі можливості ефективно впливати на формування патріотизму, моралі та інших загальнолюдських цінностей.

У 2017/2018 навчальному році вивчення предметів художньо-естетичного циклу здійс-

нюватиметься за такими програмами: у 5 - 9 класах за навчальною програмою «Мистецтво. 5- 9 класи» (оновлена); у 10 - 11-х класах - за програмами «Художня культура» рівню стандарту, академічного та профільного рівнів. Програми розміщені на офіційному сайті МОН:

План засідань методичного об’єднання вчителів здоров’язберігаючих технологій та предметів естетичного циклу на 2017-2018 н.р.

Звіт проведення тижня трудового навчання

Проблема МО здоров'язберігаючих технологій та предметів естетичного циклу

Тиждень трудового навчання

      ЗВІТ про   супровід дітей інклюзивної форми навчання соціально-психологічною службою КЗ «Олександрівський ліцей №1» за 2023/20...